Henry Darkson

22 teksty – auto­rem jest Hen­ry Dar­kson.

Poczu­cie włas­ne­go idiotyz­mu jest bar­dziej kom­forto­we niż poczu­cie idiotyz­mu otocze­nia. Z ko­lei szczy­tem kom­fortu jest włas­ny idiotyzm, ak­cepto­wany przez naj­bliższych idiotów. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 października 2016, 18:28

Bied­ni ludzie ubierają się w dro­gich sklepach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2016, 22:04

Więcej się w życiu zniesie, gdy bar­dziej się siebie ro­zumie, a bar­dziej się siebie ro­zumie, gdy więcej się w życiu zniosło. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 października 2015, 06:37

Naj­większy ból sa­mot­ności tworzy się pod­czas uświada­miania so­bie, że nie ma ni­kogo na świecie, kto może o nas myśleć w ta­ki sposób, w ja­ki byśmy so­bie te­go życzyli. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 21 września 2015, 18:06

Przychodzi ta­ki czas, że nieświeży kot­let wy­daje się być ape­tyczny. Wte­dy zas­ta­nawiasz się ja­kimi złudze­niami go doprawić. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 września 2014, 18:36

Jes­tem is­tnieniem wtłoczo­nym w ciało. Jes­tem ciałem wtłoczo­nym w postać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 października 2013, 23:22

Lu­bimy kraść nieza­leżnie od za­sob­ności portfela. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2013, 21:23

Myślałem, że nig­dy w życiu nie do­rosnę, tak sa­mo jak miałem nadzieję, że nig­dy nie przes­tanę oglądać bajek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 sierpnia 2013, 08:58

To co wy­daje się być łat­wym do zdo­bycia, może oka­zać się nieosiągalnym. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2013, 08:35

Nie ilością tra­gedii czy pieniędzy na­leży równać się z dru­gim, lecz in­tensyw­nością doświad­cza­nia, które nas wzbogaca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 3 maja 2013, 14:50
Henry Darkson

Każdy tekst jest autorski. I choć wszystko już kiedyś zostało powiedziane, nie sądzę, abyśmy wymyślili te same słowa po sobie następujące.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Henry Darkson

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 lutego 2016, 22:46motylek96 sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:26krysta sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:22Henry Dar­kson sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:21Henry Dar­kson sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:19mechaa sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:17krysta sko­men­to­wał tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

4 lutego 2016, 22:04Henry Dar­kson do­dał no­wy tek­st Biedni ludzie ubierają się [...]

26 października 2015, 18:31Henry Dar­kson sko­men­to­wał tek­st Więcej się w życiu [...]

22 października 2015, 20:38CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Więcej się w życiu [...]